Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 2 | Reyalizasyon yon pwojè mikwo-zonaj nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme COMPAS Metòd COMPAS
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Reyalizasyon yon pwojè mikwo-zonaj nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan
Richener NOEL_avril 2012

Pwojè mikwo-zonaj la, ki ap fèt sou demann Gouvènman Ayisyen an (Ministè Planifikasyon ak koperasyon ekstèn), se yon evalyasyon an detay diferan tip sòl nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan. Li ap etann li sou anviwon 80 km2 ki soti Matisan (sidwès vil Pòtoprens) rive rivyè Griz (Nò Kapital la); soti bò lanmè a pou rive Kenskòf (nan otè). Li gen pou objektif prezante yon katografi an gwo plan sou espas sa a, selon kapasite sòl la pa rapò ak diferan ris ki egziste yo : soti inondasyon pou ale sou posibilite sekous sismik. Etid sa a vize tou fè previzyon sou diferan efè ond sismik ta ka genyen selon diferan sòl yo. Nan yon sans pi global, rechèch yo ap pèmèt idantifye ak plis presizyon diferan fay yo ak mouvman yo nan bi pou gen pi bon prevansyon. Se Laboratwa nasyonal Batiman ak Travo piblik (LNBTP), Biwo Min ak Enèji, Biwo Rehèch Jewolojik ak Min (BRGM, Frans). Pwojè a ap egzekite ak Sant nasyonal enfòmasyon jewo-espasyal (CNIGS) ki ap mennen pwojè a.

Apre premye faz la nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan k ap dire 18 mwa, pwojè a pral abòde lòt vil ki gen anpil ris (Kap-Ayisyen, Fò-Libète ak Pòdepè), nan dezyèm faz la ki fikse sou 3 lane. Kat ris ak vilnarabilite ki pral soti nan pwojè a pa yon etap obligatwa pou kòmansman pwosesis rekonstriksyon an, dapre Claude PREPTIT ki enplike anpil nan reyalizasyon pwojè a. Anpil travay rekonstriksyon batiman piblik ak non-piblik déjà ap reyalize alòske pwojè a fenk koumanse. Yo baze sou lòt travay etid sòl ki te déjà fèt. Nou ka fè remake yon kat ki te fèt sou baz yon pwojè makwo-zonaj nan rejyon metwopolitèn nan, se ekip pwofesè Rathje nan Inivèsite Tekzas, ak LNBTP ak BME, nan lane 2010, li prezante yon evalyasyon pi jeneral sou konpòtman sismik rejyon metwopolitèn nan. Pwojè 16/6 la tou (16 katye/6 kan) gen yon volè pou evalye vilnerabilite katye yo nan Pòtoprens.

Kat sa a pral tounen yon ekselan dokiman d ibanis pou ede otorite yo pran desizyon demen. Men se sèl otorite politik yo ki ka konnen si yo ap itilize l toutbon vre. Anpil gwo rechèch ki te fèt sou yon seri tematik fondamantal men ki toujou rete nan tiwa. Pa kapab aplike yo, otorite yo anpil fwa lanse lòt etid oubyen kolòk, paske li pi fasil pou pale pase pou aji, pami lòt rezon. Kisa yo fè ak plan amenajman tèritwa 1982 a ? Yo di toutan pa genyen, alòske plan sa a Leta te li pwojte sou 25 lane.

Enkyetid yo toujou la. Èske Leta pral fè yon lòt plan amenajman tèritwa a sou baz kat sa a ? Èske yo pral ensere ak akòde vizyon youn ak aksyon lòt nan limit restriksyon nouvo kat la dekri yo ? Èske yo pral ranfòse mekanis d aplikasyon ak suivi nan ranfòse estrikti tèritoryal yo ?

Repons : pa genyen, men pral gen okazyon pou nou emèt yon seri ipotèz.