Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 4 | Atelye retou sou fòmasyon « Evalyasyon Kalite pwojè yo »

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Atelye retou sou fòmasyon « Evalyasyon Kalite pwojè yo »

Patisipan nan de sesyon fòmasyon sou evalyasyon kalite pwojè imanitè yo te jwenn envitasyon nan yon ½ jounen pataj eksperyans. Objektif yo se te, twa mwa apre fòmasyon an, 1) retounen sou konsèp ak zouti kip a t fin byen asimile yo, 2) fè echanj sou aplikasyon pratik metodoloji a (pataje eksperyans) epi 3) reyafime prezans gwoup URD a nan apui metodolojik lè sa nesesè. Atant sa yo pa t rive jwenn repons yo kòmsadwa paske te gen yon fèb patisipasyon nan atelye sa a. Yon dezyèm atelye ta dwe òganize nan mwa desanm k ap vini an.