Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 4 | Atelye sou etid « Anviwonnman ak Rekonstriksyon » an

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Atelye sou etid « Anviwonnman ak Rekonstriksyon » an

Yon atelye travay te reyini nan biwo Gwoup URD a, Pako, jou ki te vandredi 17 out la, sou pwoblematik « Anviwonnman ak Rekonstriksyon: ka Bristou Boben an». Atelye travay sa a enskri nan kad etid gwoup URD a te mennen sou tematik anviwonnman ak rekonstriksyon nan rejyon metwopoliten Pòtoprens la. Twa etid ka te seleksyone (Bristou-Boben, Mòn Lopital, Kanaan/Koray) ki ta dwe pèmèt yon pi bon apresyasyon danje anviwonnman yo epi bay yon atansyon espesyal ak lyen ki genyen ant abri moun yo konstwi poukont yo ak fason yo ekspoze tèt yo nan danje.

Espas diskisyon sa yo fè pati entegran travay rechèch la, paske sa atelye sa yo vize se rekeyi opinyon/analiz espesyalis yo sou sijè a epi pataje premye konklizyon ekip URD a abouti yo. Kidonk li enskri nan yon metodoloji pi laj ki genyen tou ladan yon revi bibliyografi, vizit sou plas, kòlèk enfòmasyon bò kote enstitisyon yo ak popilasyon an epi patisipasyon nan plizyè reyinyon.Travay sa a ap abouti nan redaksyon yon rapò 20 paj konsa sou katye Bristou-Boben an ak yon atik nan Lèt Obsèvatwa gwoup URD a.