La revue du Groupe URD

Outils et méthodes

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Logiciel Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Formation Environnement
Pictogrammme brochure Manuel participation
Pictogrammme globe terrestre "Mission Qualité"
Pictogrammme PRECIS Humatem Méthode PRECIS

Editorial

Nimewo Lèt Obsèvatwa a ki te soti avan yo te mete anpil aksan sou kan deplase yo ak kesyon ki gen pou wè ak rekonstriksyon. Si pwoblematik sa yo toujou rete tennfas, nimewo sa a desantre atansyon l yon moman sou lòt sijè ki parèt nou gen ase enpòtans pou yo atire atansyon. Twa atik yo pa fòseman lye antreyo sinon paske yo chak gen rasin yo plonje byen fon nan anseyman ki sòti nan katastwòf 12 janvye 2010 la. Lide a se louvri, atravè atik sa yo, refleksyon ki pi laj sou mwayen pou amelyore kalite entèvansyon yo nan kontèks ijans ak sòti kriz, pandan gen bonjan kondisyon ki kreye pou se popilasyon an ki pran yo anchaj, yon fason pou asire andirans yo. Si se vre se nan kontèks ayisyen an matyè a tire, sa pa anpeche kèk nan analiz ak rekòmandasyon yo kapab aplike nan lòt anviwonnman. Pandan esans Lèt sa a ki parèt chak de mwa a se pataje rezilta etid, travay rechèch oswa evalyasyon, li pwopoze tou yon seri referans bibliyografi ki kapab pèmèt apwofondi sijè ki abòde yo. Si ou swete pataje ak nou rezilta evalyasyon w oswa k`k etid espesifik, ou kapab transmèt nou yo nan adrès ki pi ba a. Annefè, lèt sa a difize atravè yon lis kontak ki genyen plis pase 900 adrès ladan, epitou atravè sit entènèt nou.