Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt obsèvatwa Ayiti 3 | Èske metodoloji pou analize sitiyasyon alimantè ak ekonomik menaj yo apwopriye nan milye lavil ?

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Èske metodoloji pou analize sitiyasyon alimantè ak ekonomik menaj yo apwopriye nan milye lavil ?
Caroline BROUDIC, Juillet 2012

Te gen anpil dokiman ki soti sou eksperyans pwogram transfè lajan yo apre seyis 12 janvye 2010 la. Kalte gwosè repons la, kontèks lavil la ak yon seri pratik tounèf te montre nesesite pou gen yon analiz, ak tèt frèt, sou pwen fò ak sou pwen fèb entèvansyon sa yo. Atik sa a abòde sa ki sanble pa t jwenn twòp atansyon nan peryòd apre seyis la, nou vle pale de mache alimantè ak non alimantè yo e pi plis ankò etid sou mache travay la.

Nan pwogram pou transfere lajan (distribisyon lajan ak koupon), dapre jan planifikasyon yo te fèt touswit apre seyis la, te genyen de gwo objektif: i) amelyore posiblite aksè ak pwodui premye nesesite pou viktim yo nan ede yo gen plis mwayen pou achte epi, ii) bay bourad ak ekonomi lokal la pa mwayen komès ant moun yo. Konsta ki te vle fè kwè mache yo t ap byen fonksyone epi pi gwo pwoblèm nan te plis lye ak diminisyon revni yo te pèmèt yo te pran byen vit desizyon pou ogmante kapasite acha fanmi ayisyen yo olye pou yo ta distribiye manje dirèkteman. Depi fen mwa mas 2010 la, distribisyon PAM (Pwogram Alimantè Mondyal) yo te kanpe pou fasilite lansman gwo pwogram echanj lajan yo. Ò, menmsi te deja genyen yon seri modèl sou fason sa te konn fèt (CaLP [1] ou Clusters), yo pa t pran twòp tan pou byen analize mache yo ak evalye konsekans entèvansyon yo, yo pa t menm fè sa nan nivo jeneral. Òganizasyon ki enplike nan aktivite transfè lajan yo te mete anplas yon seri sistèm pou swiv mache yo, men san yo pa t enskri aksyon yo nan yon kad lajmanlaj. Yo pa t etidye ase ekonomi menaj yo nan zòn metwopoliten an depi dènye ane sa yo. Alòs li difisil jounen jodiya pou nou konprann kesyon ki gen pou wè ak kapasite fanmi yo pou fè fas ak depans nan fanmi yo (manje, dlo, lwaye, lasante, ledikasyon, ...) ak pi plis toujou dinamik ki pèmèt yo soti nan lamizè. Yo pa t twò abòde mache travay ki pa pèmèt travayè yo reponn ak bezwen yo (mache nonkalifye), sa fè gen inyorans sou faktè vilnerabilite sosyoekonomik yo epi kèk fwa fasilite moun yo kreye ti dyòb pou tèt yo san yon veritab antreprenarya.


[1] Cash Leaning Partnership

Konnen plis