Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 2 | Etid sou « Rekonstriksyon & anviwònman nan Pòtoprens»

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Etid sou « Rekonstriksyon & anviwònman nan Pòtoprens»

Popilasyon nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan ogmante anpil, soti 145 000 moun nan ane 1950 pou rive prèske 3 milyon jounen jodi a. Ekspansyon demografik sa a fèt ak fòs epi se ekstralegalite ak enfòmalite ki se karakteristik devlopan vil la. Devlopman san kad legal sa a tounen yon gwo ris anviwònmantal pou popilasyon ki enstale sou mòn yo (glisman tèren) menm jan ak nan plèn yo (ris pou inondasyon). Gwo lapli yo montre toutan nivo degradasyon anviwònman an sou tout etandi zòn metwopolitèn nan, seyis la sèlman ogmante byen wo vilnerabilite anviwònmantal sa a ki te deja la.

Nan sans sa a Gwoup URD anvizaje antre byen fon nan keksyon sa a. Travay sa a ta ka pèmèt prensipalman nou etidye konsekans sou anviwònman an yon estrateji pou rekonstriksyon ki ta pran anpil tan – epi, pi globalman absans depi lontan yon kad legal pou planifikasyon ibèn nan peyi d Ayiti e evalye ris ki mache ak li ki ap peze sou popilasyon rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan (ris ki anmenm tan natirèl yo –seyis, glisman tèren, inondasyon-, sanitè obyen ankò sosyal).