Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt obsèvatwa Ayiti 3 | Evalye èd imanitè nan peyi Ayiti nan nivo rezilyans : premye leson metodolojik

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Evalye èd imanitè nan peyi Ayiti nan nivo rezilyans : premye leson metodolojik
Caroline BROUDIC, Jen 2012

Inivèsite Leta Ayiti ak Inivèsite Tulane (Etazini) te devlope yon metodoloji pou evalye èd imanitè sou baz sèt kritè rezilyans. Se te nan bi pou evalye rezilyans menaj yo epi mezire efè èd imanitè a sou rezilyans sa a. Pi lwen demach sa a gen objektif pou apwofondi zouti metodolojik yo epi entegre yo yon fason pi sistematik nan evalyasyon nan peyi a.

  Sommaire  

Rapò « Evalyasyon èd imanitè nan Ayiti sou ang rezilyans » prezante rezilta yon seri rechèch Disaster Resilience Leadership Academy (DRLA), ki baze li nan inivèsite Tulane (Etazini), ak Inivèsite Leta Ayiti. Demach la baze sou prensip ki di « èd imanitè ap efikas sèlman si li gen de objektif : nan menm moman kriz la, evite gen plis ka lanmò ak soufrans ; epi, sou tan ki pi long, amelyore kapasite kominote lokal yo nan bi pou pèmèt yo reponn ak nenpòt lòt destabilizasyon ki ta vini ». Rapò a sitou la pou idantifye ak analize kritè rezilyans epi pou mezire efè èd imanitè a sou rezilyans ki soti ladan an.


Konnen plis