Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 2 | Fòmasyon sou evalyasyon kalite pwojè imanitè yo

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Fòmasyon sou evalyasyon kalite pwojè imanitè yo

Premye seminè sa a te fèt nan Pòtoprens, nan Inivèsite Leta Ayiti a, soti 23 pou rive 27 avril 2012. Yon total, 20 moun te patisipe nan senk jou fòmasyon sa yo : 9 manm ONG entènasyonal, 4 ONG lokal ladan yo òganizasyon kominotè debaz, 2 konsiltan endepanan, 2 anseyan ki soti nan Inivèsite Leta Ayiti a, yon fonksyonè ministè Ledikasyon, 2 anplwaye Gwoup URD. Te gen yon entèvenan eksteryè, pwofesè Sosyoloji nan Inivèsite Leta a, ki te prezante yon modil sou zouti pou ranmase enfòmasyon nan kad evalyasyon ; prezantasyon sa a te dire yon demi jounen.

Gwoup URD bay tèt li misyon, yon lòt bò, pou l bay patisipan yo yon sipò teknik nan mwa ki ap vini yo. Nou ap ka reponn ak keksyon ki gen pou wè ak preparasyon epi mennen evalyasyon pwojè.

Gen yon jounen pou echanj ak apwofondisman sou yon seri sijè nou ap idantifye davans ki ap gen pou fèt nan 3 ak 4 mwa. Se yon moman pou nou idantifye difikilte patisipan yo ap konfwonte nan aktivite evalyasyon yo ap mennen nan sen òganizasyon yo.

Dezyèm sesyon an ap dewoule soti 21 pou rive 25 me 2012 la nan Pòtoprens. Li ap gen ladan ant 16 e 20 moun.

Nou anvizaje dayè òganize yon sesyon fòmasyon nan vil Gonayiv nan mwa jiyè ki ap vini an. Nou va gen pou konfime seminè sa a ki depann de nonb moun ki va gen pou enskri ladan.