Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 4 | Ranfòsman kominote yo nan jesyon anviwonnman katye yo nan Bristou-Boben : pwoblematik estati legal kominote yo nan jesyon (...)

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Ranfòsman kominote yo nan jesyon anviwonnman katye yo nan Bristou-Boben : pwoblematik estati legal kominote yo nan jesyon teritwa iben an
Richener NOEL, septanm 2012

Premye eleman rekòmandasyon yon rechèch ki te reyalize sou tèm « Anviwonnman ak rekonstriksyon nan rejyon metwopoliten Pòtoprens la : ka Bristou-Boben an » (katye nan komin Petyonvil la) » te montre enpòtans kominote a nan jesyon anviwonnman katye sa yo. Nan yon kontèks feblès Leta ak kolektivite teritoryal yo, kominote a ta kapab sèvi tankou yon atou pou anvizaje, omwen pou kounyeya, yon efò sitwayen yo yomenm nan amelyorasyon kad ki sèvi anviwonnman pou katye mizerab sa yo. Dayè, nan Pwogram pou kore rekonstriksyon an, ONU-Habitat ak gouvènman ayisyen an te deside pou kreye Sant Resous Kominotè yo (CRC) kòm mwayen pou soutni rekonstriksyon katye yo, yon fason pou te ranfòse kominote yo. Kesyon estriktirasyon kominote yo pran nesans prensipalman nan yon malèz ki te soti nan pwoblèm fondamantal ki parèt aklè kounyeya nan vil yo epi anpatikilye nan deteryorasyon espas iben an. Karaktè obligatwa desizyon yo, definisyon ak delimitasyon katye iben an nan espas teritoryal iben an, limit ak kalite rapò ki prevwa pou devlope ak antite kolektivite etabli yo, se kèk, pami lòt, nan aspè pwoblematik fonksyon kominote yo nan jesyon nan jesyon anviwonnman katye yo. Pou kounyeya, se sèlman mizanplas yon kad patisipasyon nan pami sitwayen yo ki reprezante yon sous lejitimite pou kominote yo.

1. Sitiyasyon jeneral katye a nan kontèks post-seyis la

Tankou nan pifò katye enfòmèl ki anndan rejyon metwopoliten Pòtoprens la, popilasyon katye Bristou-Boben yo ap viv nan malpwòprete. Sitiyasyon sa a afekte non sèlman kan yo men tou katye yo anjeneral etandone espas sa a se alafwa katye orijin, kan refij epitou katye retou. Melanj sa a nan peyizaj katye a, apre tranbleman tè a, prensipalman akoz sitiyasyon amenajman plizyè kan vin kreye a, vin ogmante danje yo epi rann popilasyon an pi vilnerab. Dechè domestic solid ak likid yo epi matyè fekal yo, polisyon an, okipasyon pant ravin yo, kontwòl konstriksyon yo se kèk nan gwo defi jesyon anviwonnman an nan kan/katye Bristou-Boben yo. Yon etid Fondation Architectes de l’Urgence et Solidarités International [1] montre maladi ki plis gaye nan katye/kan sa yo gen yon lyen ak sitiyasyon malpwòprete sa a (kolera, malarya, tifoyid, dyare, enfeksyon vajinal, ets.)


[1] Fondasyon Architectes de l’Urgence et Solidarités International (2011). Profil quartier de Bristout et Bobin. San non otè.