Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt Obsèvatwa Ayiti 4 | Ranfòsman kominote yo nan jesyon anviwonnman katye yo nan Bristou-Boben : pwoblematik estati legal kominote yo nan jesyon (...)

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Ranfòsman kominote yo nan jesyon anviwonnman katye yo nan Bristou-Boben : pwoblematik estati legal kominote yo nan jesyon teritwa iben an
Richener NOEL, septanm 2012

 

 4. Konklizyon :

Bay kominote yo yon fòm legal nan jesyon anviwonnman katye yo se yon pa nan yon pwosesis ki vize pou konsakre katye a kòm yon divizyon administrative nan vil la. Se yon reyamenajman antite teritoryal yo, estrikti pouvwa yo ak responsabilite yo ki gen pou li bay kòm rezilte yon pi bon jesyon espas iben an ak yon rapwochman sitwayen yo nan sant desizyon yo ak yon valorizasyon efò yo pou pote solisyon ak pwoblèm jesyon vil la. Refòm sa a dwe sèvi tankou yon levye pou korije, nan yon tan ki pi long, pwoblèm gouvènans lan ak esklizyon katye defavorize yo. Demach sa a, pou l reyisi, ap bezwen pran tan nesesè a epi fòk li rankontre yon reyèl volonte politik bò kote Leta. Mete anplas nan katye yo de veritab platfòm patisipatif se sèl sous lejitimite epi sèl mwayen pou lejitime aksyon kominotè a nan moman an.

PS. Refleksyon sa yo te rive fèt nan kad etid gwoup URD a sou « Anviwonnman ak Rekonstriksyon : ka Pòtoprens la ».