Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa | Lèt obsèvatwa Ayiti 3 | Retou sou fòmasyon ki te fèt nan mwa avril ak me 2012 la

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Retou sou fòmasyon ki te fèt nan mwa avril ak me 2012 la

Nan dezyèm pati mwa out la, Gwoup URD-Haïti ap envite patisipan yo de dènye sesyon fòmasyon sou evalyasyon kalite pwojè imanitè yo nan yon jounen pataj eksperyans. Se ap okazyon twa mwa apre fòmasyon sa yo pou 1) retounen sou konsèp ak zouti ki pa te twò klè yo, 2) pataje sou aplikasyon metodolojik nan reyalite evalyasyon sou teren an (pataj eksperyans) epi, 3) reyafime disponibilite Gwoup URD pou bay tout moun sa yo apui metodolojik lè li nesesè.

Gen yon twazyèm sesyon fòmasyon ki gen pou fèt nan mwa septanm nan (n ap gen pou endike dat la).