Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Api sou evalyasyon

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Api sou evalyasyon

Evalyasyon kòm mekanis pou moun aprann

Apa li se yon egzijans pou transparans ak pou kalite, avant tout bagay, evalyasyon se yon opòtinite pou yon meyè aprantisaj. Nan moman pasaj soti nan ijans pou ale nan devlopman, makanis sa a dwe kontribye, yon bò, pou amelyore èd la ; ak, yon lòt bò, pou tabli relasyon konfyans an divès aktè ki inplike nan rekonstriksyon an.

Gwoup URD te devlope depi plis pase kenz lane yon eksperyans, moun konnen, nan domèn evalyasyon èd imanitè ak devlopman.

 

Obsèsatwa Ayiti a bay plizyè aktivite pou :

 

  • Ranfòse kapasite nasyonal nan domèn evalyasyon pwojè

Obsèvtwa ap apiye posesis pou mete sou pye yon sektè evalyasyon ki ap la pou anpil tan. Pou sa fèt, nou ap pwopoze plizyè aktivite pou òganizasyon sosyete sivil ayisyèn nan, enstitisyon piblik ak gouvènmantal epi Ayisyen ki ap travay nan òganizasyon intènasyonal yo :

    • Kèk seminè sou evalyasyon
    • Antreteni yon bank done sou evalyatè ayisyen, ki gen pami yo evalyatè ki jwenn fòmasyon nan men Obsèvatwa a : ekip obsèvatwa a mete disponib pou tout aktè yon bank done sou evalyatè ayisyen byen fòme ki deja pwouve konpetans yo nan chache enfòmasyon.
    • Api nan planifikasyon posesis evalyasyon pou enstitisyon nasyonal yo : ekip obsèvatwa a ap bay yon akonpayman selon bezwen ekip k ap fè oubyen k ap ankadre posesis evalyatif yo. Tou depan bezwen yo, akonpayman sa ap pran fòm : kèk briefings oubyen debriefings nòmal, òganizasyon atelye travay sou kèk sijè patikilye (kòm, pa egzanp sou metodoloji kolèk done), kèk konsèy pou prepare dokiman evalyasyon (tèm referans, rapò pou demare, rapò evalyasyon).

 

  • Kowòdone posesis avalyasyon yo, pi byen fè moun konnen ak pataje leson eksperyans yo fè nou jwenn epi bon jan mannyè evalyasyon pèmèt nou wè

Ekip obsèvatwa a la pou evalyatè yo, pou pataje ak yo travay li fè déjà pa mwayen sant dokimantasyon li an, enfòme yo sou evalyasyon an kou yo, konseye yo sou apwòch ki ta dwe adpte (egzanp : sou chan evalyasyon, bibliyografi ki nesesè ak metodoloji evalyasyon an). Ojektif la se pa kite twòp posibilite pou posesis evalyasyon an separe an plizyè moso diferan, fè pwomosyon koyerans, ak pwente dwèt sou pwen fèb ak pwen fò ant misyon evalyasyon yo.

Wòl konsèy ak api Obsèvatwa a gen ladan tou pou mete disponib bank enfòmasyon sou evalyatè ayisyen yo.

Obsèvatwa a bay tèt li misyon tou pou gaye leson ki soti nan eksperyans yo e bon jan mannyè ki soti nan evalyasyon nan komniote èd la, bayè yo ak enstitisyon entènasyonal yo pa mwayen Lèt enfòmasyon li an.

Pran kontak ak nou pou pataje rezilta travay yo epi pibliye yo nan lèt enfòmasyon nou an.

 

  • Reyalize kèk evalyasyon sou demand

Pou fini, Obsèvatwa a ap fè evalyasyon pou òganizasyon entènasyonal ak nasyonal yo tankou bayè yo ak enstitisyon piblik yo. Nan kad sa a, gen anpil òganizasyon ki deja mande akonpayman ekip la nan posesis aprantisaj yo nan peyi d Ayiti.

Evalyasyon Gwoup URD deja mennen oubyen ap mennen an Ayiti :