Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Dokimantasyon

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Dokimantasyon

Obsèvatwa Ayiti a mete disponib pou aktè an AYiti :

Yon sant dokimantasyon nan Pòtoprens ki genyen yon bann baz done, rapò evalyasyon, etid sou Ayiti, yo te koumanse fè dokiman sa yo apre goudou goudou a. Genyen anpil lòt dokiman ki te la anvan landan tou. Ou ka konsilte baz done sa a sou plas epi ou ka telechaje dokiman yo sou entènèt.
Ekip Osèvatwa Ayiti ap bay chak moun èd li merite si li ap chache yon dokiman espesifik; moun lan ta dwe mande sa.

Liv ak tout lòt piblikasyon gwoup URD mete deyò, se dokiman pou fòmasyon, rapò evalyasyon ak rechèch.
Dokiman sa yo disponib sou fòma elektwonik (ou ka telechaje yo sou sit nou an). Ou ka jwenn kopi papye dokiman sa yo sizoka ou ta mande sa, ou ka vin gade yo tou nan sant dokimantasyon nou.

Pou fini, Gwoup URD genyen nan syèj sosyal li, yon fon dokimantè ki gen plis pase 3000 liv ak 5000 rapò, etid, ak nòt; se nan lang franse, angle ak espanyòl yo ye. Li genyen tou yon bann zouti pou ede moun aprann (videyo, CD ROM, DVD, eksetera), peryodik ak bilten enfòmasyon.

Ou gen pou fè yon rechèch bibliyografik pou travay ou? Pale ak nou