Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Lèt Obsèvatwa

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Lèt Obsèvatwa

Nou te dwe fè yon kanpe sou tradiksyon lèt lan nan lang Kreyol la depi lèt 5 lan; nou byen regrèt sitiyasyon sa a, men nou toujou kapab jwenn lèt la nan lang Anglè ak fransè yo.

 

‘Ann evalye pou n ka vanse– Lèt Obsèvatwa Ayiti‘ se yon jounal toukout Obsèvatwa Ayiti mete deyò chak de mwa, pou l gaye enfòmasyon sou bon jan leson ki soti nan diferan travay evalyasyon ak rechèch nan peyi a.

Nan lèt sa a, Ovsèvatwa a vle enfòme tout aktè yo epi pou l patisipe nan fè moun konnen rezilta travay yo e rekòmandasyon yo fè. Objektif la se ogmante enpak etid e evalyasyon yo, epi bay èd nan òganize rekòmandasyon yo, pou ka gen yon chanjman tout bon nan jan bagay yo ap fèt la.

‘‘Ann evalye pou n ka vanse – Lèt Obsèvatwa Ayiti ‘ ou ka jwenn li nan lang franse, anglè ak an kreyòl nan de fòma : yon vèsyon papye nou ka telechaje e yon lòt vèsyon elektwonik ki disponib sou entènèt. Piblikasyon sou entènèt bay posibilite pou touche anpil moun : aktè nasyonal kou entènasyonal, piblik kou prive, sa k ap bay èd imanitè ak sa k ap fè devlopman.

‘Ann evalye pou n ka vanse’ gen de ribrik :

  • Ribrik « Nouvèl Obsèvatwa ayiti pote pou nou » enfòme nou sou evalyasyon ak rechèch Obsèvatwa a ap fè, epi sou fòmasyon e/ou sou atelye rechèch ak pataj eksperyans ki gen pou fèt.
  • Ribrik « Leson nou aprann » se yon seri atik ki soti nan rechèch ekip URD fè ak sa lòt moun prepare. Nan fen chak atik, gen yon kote ou ap jwenn « Pou nou jwenn plis detay sou sijè sa a » referans pou ou apwofondi sijè a.

Ou ta renmen pataje rezilta evalyasyon oubyen travay rechèch ou yo nan lèt obsèvatwa Ayiti ? Kontakte Isabelle Fortin.

Konsilte Lèt enfòmasyon an anliy:

 

"Humanitaires en mouvement" : revi Gwoup URD a

Gwoup URD mete deyò chak twa mwa yon revi nan lang franse, angle ak espanyòl, Humanitaires en Mouvement, pou l kapab pataje eksperyans ak refleksyon ant moun ki travay nan domèn imanitè ki gen nasyonalite, kilti ak apwòch diferan.

Abòne w epi konsilte revi "Humanitaires en mouvement"