Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Aktivite | Atelye ak konferans

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Atelye ak konferans

Pataje eksperyans nou pran nan sa n ap fè se nannan pwosesis aprantisaj aktè imanitè yo. Apa fè moun konnen, Absèvatwa Ayiti ap chache fè lide l pase, lè li patisipe nan chita tande ak aktè yo, nan jan eksperyans sa yo ap pataje ak nan rekòmandasyon ki soti nan evalyasyon rechèch yo.

  • Òganizasyon atelye travay nan bi pou ankouraje chita tande ak pou ede aktè yo chanje jan yap fonksyone sou tèren an.
    Obsèvatwa Ayiti ap òganize yon seri atelye travay sou tèmatik enpòtan ekip obsèvatwa a idantifye nan rapò li ak aktè yo. Tablewonn sa yo, se moman pou aktè ki anplike nan èd la, enstitisyon nasyonal ak ekspè yo diskite. Youn nan objektif atelye sa yo, se travay pou fè rekòmandasyon yo ateri ak tabli bon jan plan d aksyon.
  • Patipasyon nan reyinyon kowòdinasyon an Ayiti ak nan konferans entènasyonal pou apiye aktivite pou pataje eksperyans yo fè nan lòt peyi, nan lòt kriz ak nan lòt kontèks.
    Nan patisipasyon li toutan nan chita tande yo, ekip Obsèvatwa a bay tèt li misyon pou li fè konnen ki jan bagay yo ap mache ak pou l di mo pa li ak aktè yo.
    Ekip la patisipe nan kèk gwo evènman entènasyonal (tankou reyinyon rezo ALNAP fè de fwa chak lane pou li ede nan lateral learning ak pou gaye pawòl eksperyans ki fèt nan lòt sitiyasyon nan lòt peyi).

Nan peyi Lafrans ak lòt peyi etranje, Goup URD òganize lòt evènman pou ede aktè yo rasanble ak pataje eksperyans ak refleksyon yo. Gade bann kolòk ak konferans Gwoup URD òganize.