La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

Ekip la

Ekip Obsèvatwa a gen: yon Kowòdonatris (Caroline BROUDIC), yon chèchè Asistan (Richener NOEL), yon administratris (Betty Marie-Carmelle MILLIEN) ak yon responsab Lojistik-Chofè (Emmanuel Pierre-Pierre).

Pou byen mennen aktivite l yo, Obsèvatwa a apiye l tou sou ekip entènasyonal Chèchè Gwoup URD; li gen konpetans nan anpil disiplin tankou Agwonomi, Ibanis, dwa entènasyonal, la sante, nitrisyon, dlo ak asenisman, api sikososyal, enviwònman.

Ekip obsèvatwa jwenn api yon sèvis kominikasyon ak tradiksyon, yon sant pou dokiman, yon depatman ki okipe afè administrasyon, lojistik ak finans nan syèj gwoup URD a.

Selon bezwen yo, Obsèvatwa rele kèk konsiltan deyò, Ayisyen kou etranje, volontè ak estajyè pou konplete konpetans ak pou byen mennen pwojè yo.

Ekip an Ayiti a :

Caroline BROUDIC – Kowòdonatris Obsèvatwa Haïti
Li gen yon fòmasyon nan ekonomi. Li te travay pandan anviwon kenz ane sou evalyasyon, mete pwogram sou pye ak sipèvizyon pwogram nan domèn sekirite alimantè ak sou devlopman zouti metodolojik. Li gen tou plizyè ane eksperyans nan peyi d Ayiti, avan ak apre seyis la. Kounye a li se Kowòdonatris Obsèvatwa URD Ayiti a. Contacter Caroline Broudic

Richener NOEL – chèchè-assistant
Li se Sosyològ epi l ap fè doktora nan Jewograji Ibèn. Li t ap travay kòm asistan rechèch epi patisipe nan ansèyman metodologi ankèt oral ak patrimwàn imateryèl nan Inivèsite Leta d Ayiti (UEH), an patikilye nan Pwogram metriz nan Istwa, Memwa ak Patrmwàn. Pami tout travay entèlektyèl li, de nan rechèch l ap fè se : “Emèjans sosyete sivil an Ayiti e etablisman demokrasi an Ayiti” ak “Demokrasi patisipativ ak pwoblematik desantralizasyon nan peyi d Ayiti. Jounen jodi a, li se Chèchè-asistan nan kad Obsèvatwa URD an Ayiti a.

Marie-Carmelle Betty MILLIEN – Administratris
Lisansye an Syans Jesyon, li te tranvay nan OXFAM intermonde kòm asistant administratris ak nan Action contre la faim, sou pwojè sekirite alimantè. Li te travay nan bank tou. Nan moman sa a li se Administratris nan Ekip URD Ayiti a.

Emmanuel Pierre-Pierre – lojistik-chofè
Li gen kèk ane eksperyans nan ONG entènasyonal (IRC) ak nan sektè prive a. Kounye a li se responsab lojistik-chofè nan ekip URD an Ayiti a.