Akèy | Obsèvatwa Ayiti | Kiyès nou ye ? | kisa yon Obsèvatwa ye ?

La revue du Groupe URD

Zouti e metod

Quality & Accountability COMPAS COMPAS Qualité & Redevabilité
CHS Norme humanitaire fondamentale (CHS)
Pictogrammme Sigmah Lojisyèl Sigmah
Pictogrammme Reaching Resilience

Reaching Resilience
Pictogrammme brochure Fòmasyon anviwònman
Pictogrammme brochure Dokiman pou patisipan
Pictogrammme globe terrestre Misyon bon kalite
Pictogrammme PRECIS Humatem Metòd PRECIS

kisa yon Obsèvatwa ye ?

Pou byen aji sou tèren an ak pou gaye leson ki soti nan eksperyans yo, Gwoup URD mete sou pye depi 2005 kèk Osèvatwa nan kèk peyi (Afganistan soti 2005 pou rive 2008, Tyad soti 2009 pou rive 2012). Obsèvatwa sa yo pèmèt nou bay aktè yo yon vizyon global sou pwoblèm yo, yon pakèt konsèy ak yon ekspètiz ki déjà bay rezilta sou yon seri sijè ki anmenmtan sektoryèl (manje, sekirite alimantè ; dlo, asenisman ak ijyèn) tankou transvèsal (lyen ijans-reyabilitasyon-devlpman, anviwoman, pwoteksyon, rediksyon risk pou katastwòf, eks.).

Pou ou jwenn plis detay sou lòt obsèvatwa Goup URD : les antennes terrain.